Darmowa dostawa

Zamówienie za więcej niż 3 100,00 zł - otrzymujesz darmową dostawę (Kurier - płatność przelewem).

Numer konta

Nr konta: 24 1940 1076 3156 1978 0000 0000

Dane firmy:

Milmag, Bartycka 26 paw.109 , 00-716 Warszawa

Proszę podać w tytule numer zamówienia.

 

 

Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego

 

SPIS TREŚCI

 • Definicje
 • Kontakt ze Sprzedawcą
 • Wymogi techniczne
 • Zakupy w Sklepie
 • Płatności
 • Realizacja zamówienia
 • Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
 • Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy sprzedaży
 • Reklamacje
 • Dane osobowe
 • Zastrzeżenia
 • Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

 • 1 DEFINICJE

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Karta towaru – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Towarze.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.).   

Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści te j umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.                                                           

Kupujący zwany także Klientem – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.e-luxrad.pl

Sprzedawca – Krzysztof Mucha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Milmag Krzysztof Mucha w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 26/paw. 109, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 1130099724, REGON 015317952.

Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem są Towary nabywane przez Kupującego na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Bartycka 26/paw. 109, 00-716 Warszawa.
 2. Adres e-mail: grzejniki.grzejniki@wp.pl
 3. Telefon: +48 601 295 397
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego korzystania przez Kupującego ze Sklepu niezbędne jest:
 2. urządzenie z dostępem do Internetu;
 3. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 4. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

 • 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Prezentacja w Sklepie Towaru wraz z jego ceną nie stanowi oferty jego zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia na warunkach wskazanych poniżej.
 2. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Towar i nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Widoczne w Sklepie ceny są cenami brutto.
 4. Towary są fabrycznie nowe.
 5. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru.
 6. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do koszyka w Sklepie (dodanie Towaru do koszyka nie stanowi rezerwacji Towaru ani gwarancji stałości ceny Towaru).
 7. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Przez złożenie zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Kupującego złożonego zamówienia, w momencie otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, wysłanej na adres e-mail Kupującego wskazany w zamówieniu, stanowiącej potwierdzenie zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży, w tym kupionego przez Klienta Towaru, jego ceny oraz kosztów jego transportu, a także innych istotnych warunków zawartej Umowy sprzedaży.
 10. Umowa sprzedaży w ramach Sklepu może być zawierana tylko przez Kupujących.
 11. Sprzedawca przekaże Kupującemu będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia
 12. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

 • 5 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej
  3. za pobraniem tj. gotówką w momencie dostarczenia Towaru do Kupującego lub gotówką w momencie odbioru osobistego Towaru, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Wyjątek stanowi zamówienie z terminem realizacji przekraczającym 48h – wówczas konieczna jest wpłata przez Kupującego zadatku w wysokości 50% wartości zamówienia, aby zamówienie zostało przekazane do realizacji. 
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności PayU S.A., podmiotem świadczącym obsługę płatności jest  PayU S.A. ul.Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: PL7792308495 W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 3. Płatność za pobraniem możliwa jest w przypadku zamówienia do kwoty 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność za pobraniem, realizacja zamówienia następuje niezwłocznie, a w przypadku wybrania przez Kupującego płatności za pośrednictwem przelewu lub platformy płatniczej, po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Wysłanie zamówionego Towaru następuje w terminie określonym na Karcie towaru, a dla zamówień złożonych z wielu Towarów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach towarów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca pragnie zastrzec, iż przewidywany termin realizacji zamówienia nie ma charakteru wiążącego i może ulec zmianie.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz usługą paczkomatową inpost.
 6. Kupujący może odebrać Towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia. Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę telefonicznie na numer telefonu wskazany w zamówieniu lub mailowo na adres e-mail wskazany w zamówieniu, iż Towar jest gotowy do odbioru.
 7. Kupujący jest zobowiązany do weryfikacji jakości Towaru i jego zgodności z zamówieniem bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru lub jego niezgodności z zamówieniem (widocznych gołym okiem), Kupujący zobowiązany jest do ich zgłoszenia Sprzedawcy w momencie dokonywania odbioru. Kupujący niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji producenta, jeżeli nie dokonał zgłoszenia Sprzedawcy uszkodzeń Towaru lub niezgodności Towaru z zamówieniem bezpośrednio w chwili odbioru Towaru lub gdy wada wyszła na jaw dopiero później – niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Klient ma obowiązek dokonać sprawdzenia stanu przesyłki zawierającej Towar w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych uszkodzeń lub ubytków przesyłki lub jakiejkolwiek ingerencji w jej zawartość, Klient zobowiązany jest w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę mailowo na adres e-mail grzejniki.grzejniki@wp.pl lub telefonicznie na nr telefonu +48 601 295 397. W przypadku niedających się zauważyć z zewnątrz uszkodzeń lub ubytków przesyłki, Kupujący zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki dokonać ich zgłoszenia bezpośrednio kurierowi poprzez wypełnienie protokołu szkody dostępnego online na stronie kuriera oraz Sprzedawcy na adres e-mail grzejniki.grzejniki@wp.pl Powyższe nie ogranicza praw Konsumenta w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z Umową sprzedaży, jednakże uchybienie powyższym obowiązkom skutkować może utratą przez Konsumenta uprawnień z tytułu udzielonej przez producenta gwarancji, jak również powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej względem Sprzedawcy wobec niemożności zgłoszenia przez niego roszczeń do firmy kurierskiej z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Kupujący niebędący Konsumentem w przypadku uchybienia obowiązkom określonym w niniejszym ustępie – traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru lub z tytułu udzielonej przez producenta gwarancji.

 

 • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz zgodnie z poniższymi postanowieniami. (UWAGA!!! Zwrotom nie podlegają Towary wykonane na zamówienie ( grzejniki).
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie tego Towaru;
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniego Towaru – w przypadku Umowy sprzedaży obejmującej wiele Towarów, które dostarczane są osobno;
  3. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru – w przypadku Umowy sprzedaży Towarów dostarczanych partiami lub w częściach;
  4. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana drogą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Jeżeli Konsument zapłacił za Towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot następuje na podany przez Konsumenta numer rachunku bankowego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwracany Towar powinien zostać wysłany przez Kupującego na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z otrzymanymi do niego prezentami.
 6. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. W przypadku przekroczenia przez Konsumenta terminów dotyczących odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o przekroczeniu terminu i bezskuteczności odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Kupujący w takiej sytuacji będzie mógł odebrać zwrócony Towar na swój koszt.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. 
 9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 • 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. Towary, które są produkowane na zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotom;
  2. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 9 REKLAMACJE
 1. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Konsument ma możliwość reklamowania niezgodnego z umową Towaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Korzystając z uprawnień w przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Kupujący będący Konsumentem może na zasadach oraz w terminach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
 3. żądać naprawy lub wymiany Towaru;
 4. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
 5. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy – jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 6. Reklamacje z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży należy składać pisemnie na adres pocztowy lub na adres e-mail wskazane w § 2 Regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 7. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w § 2 Regulaminu.
 8. Jeśli na Towar została udzielona gwarancja producenta, informacja o niej jest dostępna na Karcie towaru, zaś warunki gwarancji zawarte są w Karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z Towarem.
 9. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 10. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem, wówczas postanowień niniejszego paragrafu, z wyjątkiem ust. 4-6 powyżej, nie stosuje się. W takim przypadku w zakresie ewentualnych niezgodności Towaru z Umową sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady. Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami na adres pocztowy lub adres e-mail wskazane w § 2 Regulaminu, zaś zwrot Towaru powinien być dokonany na adres wskazany w ust. 4 powyżej.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 

 • 10 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 3. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 5. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 7. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać Umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Umową sprzedaży zawartą za pośrednictwem Sklepu;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy;

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. ich sprostowania;
  3. usunięcia;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. przeniesienia danych do innego administratora,
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 11 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży
  i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące Towarów i Umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

 • 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania Towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Milmag Krzysztof Mucha 
ul. Bartycka 26/paw. 109, 00-716 Warszawa 
adres e-mail: grzejniki.grzejniki@wp.pl

 1. Szablon: odstąpienie od umowy. Kliknij tutaj aby pobrac.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl