Darmowa dostawa

Zamówienie za więcej niż 3 100,00 zł - otrzymujesz darmową dostawę (Kurier - płatność przelewem).

Numer konta

Nr konta: 24 1940 1076 3156 1978 0000 0000

Dane firmy:

Milmag, Bartycka 26 paw.109 , 00-716 Warszawa

Proszę podać w tytule numer zamówienia.

 

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu e-luxrad

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

1.Informacje wstępne

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

MilMag Krzysztof Mucha ceni sobie prywatność użytkowników swej strony internetowej www.e-luxrad.pl (określanej dalej jako „Serwis”) i dlatego dokłada wszelkich starań aby ich dane osobowe były gromadzone i przechowywane w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest

MilMag Krzysztof Mucha

Ul. Bartycka 26 paw.109

00-716 Warszawa

określana dalej jako „Administrator”. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierowanej na adres e-mail: grzejniki.grzejniki@wp.pl

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu (określanych dalej jako „Użytkownicy” lub „Użytkownik”) przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (określanym dalej jako „Rozporządzenie”). Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego (w przypadku płatności dokonywanych przelewem tradycyjnym), numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora jest świadoma, dobrowolna i wyraźna zgoda Użytkowników (w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych) lub wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub do podjęcia, na żądanie Użytkownika, działań mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Skorzystanie z usług oferowanych w Serwisie wymaga jednak zindywidualizowania osób, dla których usługi te mają być świadczone. Dlatego też, podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności złożenia zamówienia produktów oferowanych w Serwisie przez Administratora. Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości skorzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie.
 4. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu:

- wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz przedsięwzięcia, na żądanie Użytkownika, czynności mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy z Użytkownikiem,

-  marketingu produktów i usług własnych Administratora, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę,

- kontaktu z Użytkownikiem, w tym także po wykonaniu umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w ramach postępowania reklamacyjnego.

 1. Użytkownicy zachowują anonimowość do momentu podania swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub w toku korzystania z innej usług dostępnej w Serwisie (np. zapisu do newslettera Administratora).
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania tych usług. Podmioty te są zobowiązane do zachowania w poufności przekazanych im danych osobowych Użytkowników na podstawie umowy z Administratorem lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora organom publicznym, na podstawie i w granicach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku Użytkowników, którzy korzystają z usług dostawy produktów nabytych za pośrednictwem Serwisu przesyłką kurierską, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania Danych osobowych; w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu okres ten będzie równy terminowi przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z taką umową, zaś w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Administrator może przetwarzać te dane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą.

II Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

Każdy Użytkownik ma prawo do:

a)     żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;

b)    żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania danych osobowych;

c)     żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 Rozporządzenia;

d)    żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących do danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 Rozporządzenia;

e)     przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 Rozporządzenia;

f)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.   

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych każdy Użytkownik ma także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail o cofnięciu zgody na adres: grzejniki.grzejniki@wp.pl

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż: zgoda Użytkownika, konieczność wykonania umowy z Użytkownikiem lub podjęcia działań poprzedzających jej zawarcie, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub konieczność ochrony żywotnych interesów Użytkownika albo innej osoby fizycznej, Użytkownik może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych Użytkownika objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika.

Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing bezpośredni produktów lub usług własnych Administratora, Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

III.Cookies


 1. Cookie (tzw. ciasteczko) to plik tekstowy, który zapisywany jest na urządzeniu końcowym Użytkownika, na którym wyświetlono stronę internetową Administratora za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje pozwalające na identyfikację osoby, a jedynie dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych.

2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

- weryfikacji Użytkownika składającego zamówienie w Serwisie,

- zapamiętania zawartości koszyka Użytkownika,

- zapamiętania preferencji Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu (np. wersji językowej Serwisu, waluty w której dokonywana jest płatność).

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Administrator w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do Użytkowników którzy odwiedzili Serwis, poprzez narzędzia reklamowe. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.
 2. Serwis posiada podpięte kody usługi Google Analiytcs służące do zbierania danych statystycznych które pomagają udoskonalać witrynę.
 3. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym i jak zapobiec domyślnemu akceptowaniu plików cookies w danej przeglądarce.
 4. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych w plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym (w szczególności ustawień przeglądarki internetowej) lub konfiguracji usługi.
 5. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies zachodzi ryzyko, że niektóre funkcje lub usługi w Serwisie nie będą funkcjonować prawidłowo.
 6. Postanowienia końcowe
 7. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu..
 8. Niniejsza Polityka prywatności w żaden sposób nie narusza, ani nie ogranicza postanowień Regulaminu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, na podstawie którego Administrator prowadzi przy użyciu Serwisu sklep internetowy.

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres grzejniki.grzejniki@wp.pl bądź telefonicznie pod numerem 601295397.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl